fanklub / Stanovy fanklubu

Název:

FAN KLUB ŠKODA - Vysoké Mýto & Hradec Králové, z.s.

Sídlo:

Vraclavská 362/II
566 01 Vysoké Mýto

IČO:

70828351

Cíle:

1. Posláním a předmětem činnosti Fan klubu Škoda VM & HK je:

 • rozvoj motorismu jako celku, ze zvláštním zřetelem na ochranu zájmů a ochranu životního prostředí
 • podporu a rozšiřování možností mototuristiky
 • zkvalitňování technických podmínek a zvyšování technické úrovně motorových vozidel
 • pořádání sportovních podniků a dalších motorových akcí
 • uchovávání památek dokládající vývoj automobilů značky Škoda
 • provádění hospodářské činnosti všemi právními subjekty

2. Fan klub Škoda VM & HK se ve své činnosti zaměřuje na:

 • spolupráci se společenskými, hospodářskými a státními organizacemi a orgány při řešení všech otázek, které se dotýkají činnosti klubu
 • spolupráci při provozování informační a poradenské služby
 • rozvíjení publikační a propagační činnosti

3. Fan klub Škoda VM & HK je samostatným a dobrovolným občanským sdružením vyznavačů automobilů značky Škoda a tuningu.

Orgány sdružení:

 1. Předsednictvo je rozhodnutí valné hromady nejvyšším výkonným orgánem.
 2. Předsednictvo je minimálně tříčlenné a skládá se z předsedy, místopředsedy a dalších členů. Funkční období předsednictva je tříleté. Funkce členů předsednictva jsou čestné.
 3. Předseda je statutárním orgánem, jedná a podepisuje jménem klubu v případě objektivní překážky, která brání předsedovi v jednání.
 4. Valná hromada se schází dle potřeby, minimálně jednou ročně, svolává ji předsednictvo. Valná hromada volí předsednictvo, projednává a bere na vědomí zprávy předsednictva o činnosti a hospodaření, rozhodnutí předsednictva o stanovách a jejich změnách, o personálním složení předsednictva.
 5. Valnou hromadu tvoří všichni členové klubu

Rozhodování

 1. Předsednictvo rozhoduje většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů má předseda dva hlasy.
 2. Valná hromada rozhoduje veřejným hlasováním, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, přičemž každý člen má jeden hlas

Organizační jednotky

Tento klub se nečlení na organizační jednotky.

Hospodaření

 1. Klub hospodaří se svým vlastním majetkem a s majetkem, který mu byl svěřen, zapůjčen, pronajat nebo jinak dán do užívání.
 2. Vlastní majetek je společný a nedělitelný.
 3. Finanční a jiné hmotné prostředky, které klub potřebuje k činnosti, získává z příspěvků, sbírek, dobrovolných darů, dotací a podobných zdrojů.
 4. Majetek klubu obhospodařuje předsednictvo.
 5. Valná hromada kontroluje hospodaření předsednictva.

Členství

 1. Členem klubu se může stát osoba, která projeví souhlas s přijatými stanovami a je ochotna se jimi řídit.
 2. Podmínkou je zaplacení ročního příspěvku.
 3. Výši ročního příspěvku určuje předsednictvo.
 4. Roční příspěvek je povinný zaplatit každý člen do konce druhého kalendářního měsíce v každém roce po dobu jeho členství.
 5. Nezaplacení ročního příspěvku znamená ukončení členství.
 6. Každý člen má právo aktivně se účastnit činnosti klubu.
 7. Předsednictvo se zavazuje informovat všechny členy o veškerých aktivitách klubu.

Předsednictvo

Předseda: Hottmar Zdeněk
Místopředseda: Michal Jiruf
Jednatel: Roman Dalecký
Pokladní: Lenka Hušáková (Zemanová)
Webmaster: Evžen Eiba

webmaster: Evžen Eiba [ http://u-geen.net ]